อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี โดยมีเกษตรจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้สรุปผลการดำเนินงาน โดยจังหวัดอุดรธานีมีแปลงใหญ่ทั้งหมด 113 แปลง ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว มันสำปะหลัง ประมง ผัก ปศุสัตว์ ยางพารา กล้วย ไม้ดอกไม้ประดับ และที่ประสบความสำเร็จคือแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีความโดดเด่นและสามารถส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศกว่า 40% รวมทั้งมีการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ เช่น อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ยางพารา และมีเครือข่ายเกษตรกร Young Smart Farmer กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เครือข่ายเกษตรกรถือเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร โดยได้ตั้งเป้าว่าในปีหน้าจะมีผู้สมัครโครงการ Young Smart Farmer มากขึ้น เพราะถือเป็นทางออกของภาคการเกษตรทำให้มีเกษตรกรรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังเน้นหนักในเรื่องของโครงการพระราชดำริต่างๆ และนโยบายตลาดนำการเกษตรเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีรายได้เพียงพอ รวมถึงเรื่องการพัฒนาองค์กร ดูแลระบบโดยเฉพาะโครงสร้างของกรมฯ